^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Ders Notları ve Sınavları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Genel Sorular-3

1-problem seçiminde göz önünde bulundurulan genel ölçütler nelerdir?
Önemlilik           
Yenilik
Etik kurallara uygunluk
Çözülebilirlik
2- Ülkemizde bilim etiği konusunda son yıllarda önemli ve etkin çalışmalar yapan en önemli kurum hangisidir?
TÜBA
3-Muvazaa nedir?
 Eser sahibi ürününün kullanılmasından haberdar olması ve üçüncü kişilerin aldatılmasına yardım etmesi anlamına gelen bir aldatma türüdür
4-İntihal ne demektir?
Kaynak göstermeden, yazarın adını belirtmeden bir eserden parçalar alma,kendininmiş gibi gösterme veya bir eserin bütününü kendine mal etme, aşırma demektir.
5-Atıf ne demektir?
Bir konuyu, aynı konuyla ilgili başka bir yerle bağlantılı kılma, orayı işaret etme
6-Açımlama nedir?
Başka birisine ait bir ifadenin araştırmacı tarafından, kendi kelimeleriyle, tekrar ifade edilip uygun
bir şekilde atıfta bulunulması ve kaynaklar listesinde gösterilmesidir.
7-Bir yazarın başka bir eserinde açıklamış olduğu görüşleri uygun bir şekilde atıfta bulunmadan ve kaynaklarda göstermeden bir başka eserinde tekrar kullanması hangi intihale örnektir?
Kendinden intihal
8- Bir yazarın intihalden kaçınmak için gerekli becerilere sahip olmamasına veya başkasına ait olan fikirleri iyice özümseyerek kendisine aitmiş gibi zannetmesine bağlı olarak yapılmış olan intihaldir.
Bilinçsiz intihal
9-İntihale başvurma sebepleri nelerdir?
intihalin kolayca yapılabiliyor olması,
tembellik,
Beklentiler
Çalışmanın önemli bulunmaması veya
ilgi çekmemesi,
Akranlar içindeki statü,
Kötü zaman yönetimi
10- Ülkemizde telif hakları hangi kanun ile korunmaktadır?
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
11-hipotez kavramını en iyi açıklamaktadır?
Hipotez doğruluğu hakkında kanıt toplanacak ifadelerdir.
12-araştırma planlamasında kullanılan modeller nelerdir?
Sözel model
Grafiksel model
Analitik model
Matematiksel model
13-Varolan bilgilere yenilerini katma amacını taşıyan bilimsel araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
Temel araştırma
14-bilimsel yöntemde takip edilmesi gereken basamaklar nelerdir?
Araştırılması gereken problemi ortaya koyup tanımlamak
Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak
Araştırmanın ana kütlesini belirlemek ve örneklem seçimi
Araştırma raporunu yazmak
15-Tümevarım yöntemini bulan ve bu bilimsel yöntemin babası denilen bilim adamı kimdir?
Francis Bacon
16-Genellikle hipotezlerin sınanması ve mevcut teorilerin daha açık bir nitelik kazanmasına yönelik yapılan araştırmaya ne ad verilir?
Uygulamalı
17-Problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen yada tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek amacıyla yapılan sistematik ve objektif bir veri toplama ve değerlendirme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Araştırma
18-En az kısıtlı ve en güçsüz ölçek hangisidir?
Nominal(Sınıflama)ölçek
19-Günlük sorunlara pratik çözümle bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda tahminlerde bulunmak vb. gibi amaçlara yönelik yapılmakta olan araştırmalar ne tür araştırmalardır?
Uygulamalı araştırma
20-Bilimsel, sistematik, objektif, geçerli ve güvenilir olan; problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da
tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek amacıyla yapılan sistematik ve objektif bir veri toplama ve değerlendirme süreçlerine ne ad verilmektedir?
Araştırma           

 

 

Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.