^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Untitled Document

1839 – 1861 Abdulmecit : iltizam kaldırıldı,arazi kanunnamesi,posta nezareti, kaime,mecidiye,jandarma,darülfünun,telgraf,demiryolu
  1839 Tanzimat Fermanı : Kanun üstünlüğü , Mustafa reşit paşa
1840 Londra Konferansı : Mısır meselesi uluslararası  alanda çözülüyor
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi : Boğazlar uluslararası statü kazanıyor
1847 Bank-ı Dersaadet
1854 Kırım Savaşı : Osmanlı-Rusya , ilk dış borç ingiltereden alındı
1856 Bank-ı Osmani kuruldu
1856 Paris Antlaşması : Osmanlı ıslahat yapacak,Avrupa devleti sayılacak
1856 Islahat Fermanı : eşitlik
1859 Kız Rüştiyeleri açıldı
1860 Tercüman-ı Ahval : ilk özel gazete çıkarıldı
1861 – 1876 Abdulaziz : 
 1862 İlk Posta pulu
1864 Vilayet Nizamnamesi
1864 Nizamiye Mahkemeleri
1868 Mecelle hazırlandı :Ahmet cevdet paşa
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
1876 – 1908 I. Meşrutiyet Dönemi
1876 I.Meşrutiyet (kanun-i esasi):
 1878 Osmanlı-Rus Harbi
1878 Ayestefanos Antlaşması
1878 Berlin Antlaşması : Kars,Ardahan,Batum Rusya ya, Doğu Beyazıt Osmanlıya
1878 Sırbistan , Karadağ, Romanya bağımsız
1878 Kıbrıs İngiltere ye bırakıldı
1878 Bosna-Hersek Avusturya idaresine girdi
1881 Duyunu umumiye kuruluyor
1881 Tunus Fransa Tarafından işgal edildi
1882 Mısır ingiltere tarafından işgal edildi
1889 İttihat ve Terakki kuruldu
1908 – 1918 II.Meşrutiyet Dönemi
1908 Bulgaristan Bağımsız oluyor
1908 Girit Yunanistana veriliyor
1909 31 Mart Ayaklanması
1911 Trablusgarp Savaşı
1912 I.Balkan Savaşı :
1913 Londra Antlaşması : Midye-Enez,Makedonya yunanistana
1913 Arnavutluk Bağımsız
1913 Babali Baskını : İttihat ve Terakki Yönetime el koyuyor
1913 II.Balkan Savaşı :
1913 Bükreş Antlaşması : Bulgaristan ile balkan devletleri arasında
1913 İstanbul Antlaşması : Bulgaristan – Osmanlı, Meriç sınır
1913 Atina Antlaşması : Yunanistan – Osmanlı,Ege adaları yunanistana
1914 I.Dünya Savaşı
4 Ağustos : Alman savaş gemilerine izin verilmesi(Yavuz-Midilli, Goeben ve Breslau)
22 Aralık 1914 : Sarıkamış Harekatı(Kafkas Cephesi) : Taarruz
1915 Techir Kanunu
1915 Çanakkale Zaferi
1916 M.Kemal Muş – Bitlisi Ruslardan geri aldı
1917 Bolşevik Devrimi
1917 ABD Savaşa Giriyor
1918 Mustafa Kemal Yıldırım orduları grup komutanı oluyor
1918 Wilson İlkeleri :
1918 Mondros Ateşkes Antlaşması : Rauf Bey

3 Kasım 1918 : İngilizlerin Musullu işgali
13 Kasım 1918 : İstanbullun işgali
1919 Gelişmeleri
18 Ocak : Paris Barış Konferansı
30 Nisan : M.Kemal 9. Ordu Müfettişi oldu
15 Mayıs : İzmirin İşgali
19 Mayıs : M.Kemal Samsuna çıkıyor
28 Mayıs : Havza Genelgesi : Miting ve Protesto
22 Haziran : Amasya Genelgesi : Gerekçe,Yöntem,program,Temsilciler kurulu temelleri
27 Haziran : Balıkesir Kongresi
8 Temmuz : M.Kemal askerlikten istifa ediyor
23 Temmuz : Erzurum Kongresi :
6 Ağustos : Nazilli Kongresi : Celal Bayar
16 Ağustos : Alaşehir Kongresi :
4 Eylül : Sivas Kongresi :
30 Eylül : Damat Ferit Paşa istifa ediyor
11 Ekim : Amiral Bristol Raporu :
20 Ekim : Amasya Görüşmeleri : M.kemal – Salih paşa
27 Aralık : Temsil Heyetinin Ankara ya gelmesi

1920 Gelişmeleri

12 Ocak : Son Osmanlı mebusan meclisinin toplanması : misak-ı milli,seçim kabul
28 Ocak : Misak-ı milli ilanı:
16 Mart : Anlaşma devletleri istanbulu işgal etti
23 Nisan : TBMM’nin Kuruluşu
29 Nisan : Hıyanet-i Vataniye kanunu : İsyanlara karşı
10 Ağustos : Sevr Barış Antlaşması : Tevfik paşa
11 Eylül : Firariler Kanunu , İstiklal Mahkemeleri : İsyanlara karşı
14 Ekim : Gediz Taarruzu (Ali Fuat Paşa)
8 Kasım : Düzenli Ordu kuruluyor
9 Kasım : Batı cephesi ikiye ayrılıyor : Batı(İsmet bey),Güney (Refet bey)
3 Aralık : Gümrü Antlaşması (Kars-ığdır-Sarıkamış Türkiyede)
5 Aralık : Bilecik Görüşmeleri : M.kemal – Salih Paşa
1921 Gelişmeleri

6-10 Ocak : I.İnönü Muharebesi :
20 Ocak : Teşkilat-ı Esasiye kanunu(21 Anayasası):
23 Ocak : Londra Konferansı : Bekir Sami Bey
23 Şubat : Batum Antlaşması : Artvin-Ardahan-Batum Türkiyeye verildi
1 Mart : Türk Afgan dostluk antlaşması : kültürel ve askeri
12 Mart : İstiklal Marşının Kabulu :
16 Mart : Moskova Antlaşması :Batum Gürcistana bırakıldı(ilk taviz)
23 Mart : II.İnönü Muharebesi :
8 Nisan : Aslıhanlar – Dumlupınar taarruzu :
5 Temmuz : İtalyanlar Anadoludan geri çekilmeye başladı
10 Temmuz : Eskişehir – Kütahya Muharebeleri
5 Ağustos : M.Kemal Başkomutan
7 Ağustos : Tekalifi Milliye Emirleri
23 Ağustos : Sakarya Meydan Muharebesi: “hattı müdafa yoktur…”
19 Eylül : M.Kemal’e gazi ve mareşal rütbesi
13 Ekim : Kars Antlaşması
20 Ekim : Ankara Antlaşması :
1922 Gelişmeleri

26 Ağustos :Büyük Taarruz
11 Ekim : Mudanya Ateşkes Antlaşması :
1 Kasım : Saltanatın Kaldırılması :
1923 Gelişmeleri
17 Şubat : İzmir İktisat Kongresi
24 Temmuz : Lozan Konferansı : İsmet paşa
11 Ağustos : II.TBMM nin Açılması
9 Eylül :Cumhuriyet Halk Fırkasını kurulması
13 Ekim : Ankaranın Başkent yapılması
29 Ekim : Cumhuriyetin ilanı :
30 Ekim : İsmet İnönü Başbakan
1 Kasım : Fethi Okyar Tbmm Başkanı
1924 Gelişmeleri

3 Mart : Halifeliğin Kaldırılması
- Şeriye Evkaf vekaletinin kaldırılması :diyanet,vakıflar açıldı yerine
- Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması : Genel kurmay başkanlığu kuruldu
– Osmanlı hanedanın yurt dışına çıkarılması
– Tevhidi Tedrisat kanunu
20 Nisan : 24 anayasası :
26 Ağustos : İş Bankası Açıldı
17 Kasım : Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Kuruldu : yerinden yönetim,tek derece,liberalizm,başkanı kazım Karabekir
19 Aralık : Ordunu Siyasetten ayrılması kanunu
1925 Gelişmeleri

13 Şubat : Şeyh Sait İsyanı :
17 Şubat : Aşar vergisi kaldırıldı
4 Mart : Takrir-i Sükun  Kanunu
5 Haziran : Terakki Perver Cumhuriyet fırkasının kapatılması
25 Kasım : Kılık Kıyafet İnkılabı , Şapka kanunu
30 Kasım : Tekke-Zaviye-Türbelerin kapatılması
26 Aralık : Uluslararası Saat ve Takvim Kabulü
1926 Gelişmeleri

17 Şubat : Türk Medeni Kanununun kabulü : i
22 Nisan : Türkiye İran Dostluk Antlaşması
2 Mart : Maarif Teşkilatı Kanunu :
1 Temmuz : Kabotaj Kanunu

1927 Gelişmeleri

15 Ekim : M.Kemal Nutuk’u okuyor (1919-1927 yıllarını kapsar)
16 Ekim : Teşvik-i Sanayi Kanunu

1928 Gelişmeleri

10 Nisan : Anayasadan “Devletin dini islamdır” ibaresinin çıkarılması
24 Nisan : Uluslararası Rakamların Kabulü
1 Kasım : Türk Harflerinin Kabulü
24 Kasım : Millet Mekteplerinin Açılması :
- Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu
-
1929 Gelişmeleri
- Topraksız köylüye toprak dağıtılması hakkında kanun
- Adana – Mersin demiryolu sorunu (Fransa)

1930 Gelişmeleri
20 Şubat : Türk Parasını koruma kanunu

3 Nisan : Kadınlara Belediye Seçimlerine Katılma hakkı verilmesi
10 Haziran : Nüfus Mübadelesi
11 Haziran : Merkez Bankasının kurulması :
12 Ağustos: Serbest Cumhuriyet Fırkası Kuruluyor(Fethi Okyar):
18 Kasım : Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kendini Fesih Etmesi
23 Aralık : Menemen Olayı :

 

1931 Gelişmeleri
26 Mart : Ölçüler kanunun kabulü
15 Nisan : Türk Tarih Kurumunun açılması

1932 Gelişmeleri

19 Şubat : Halk Evlerinin açılması
12 Temmuz : Türk Dil Kurumunun açılması
18 Temmuz :Milletler Cemiyetine Giriş :
- Zirai Donatım Kurumu açıldı

1933 Gelişmeleri

- Kadınlara Muhtar seçilme hakkı
- I. Beş yıllık kalkınma planı
- Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu
- Sümerbankın açılması

 

1934 Gelişmeleri

9 Şubat : Balkan Antantı : (Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya)

21 Haziran : Soyadı Kanunu:
5 Aralık :Kadınlara Milletvekili seçilme hakkı
1935 Gelişmeleri

- Hafta Tatilinin Cumadan Pazara alınması
- MTA kurulması
-Etibank Açılması

1936 Gelişmeleri

- Montrö Boğazlar Sözleşmesinin :

- Akdeniz Paktı : (ingiltere,Türkiye,Yugoslavya,Yunanistan)
1937 Gelişmeleri

- Atatürk İlkelerinin Anayasaya girmesi
- Sadabat Paktı : (Türkiye,Irak,İran,Afganistan)

1938 Gelişmeleri

-10 Kasım :Atatürkün vefatı
-11 Kasım : İsmet İnönü Cumhurbaşkanı

1939 Gelişmeleri
29 Haziran : Hatayın Anavatana Katılması:

Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.